Vedtægter

§ 1 – Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Den Frie Forbrugerforening, og foreningen har hjemsted i Danmark.

§ 2 – Foreningens formål

Foreningens formål er at bekæmpe formynderiske indgreb i frie forbrugeres egen ret til at træffe usunde valg i hverdagen. I forlængelse heraf arbejder foreningen for at sætte fokus på konsekvenserne ved lovindgreb samt at være forbrugernes stemme i den offentlige debat.

§ 3 – Medlemmer

Stk. 1: Som medlemmer kan optages enhver myndig borger, som sympatiserer med foreningens formål og virke.

Stk. 2: Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse.

Stk. 3: Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse.

Stk. 4: Foreningens kontingent fastsættes ved den årlige ordinære generalforsamling.

Stk. 5: Bestyrelsen kan med simpelt flertal afslå en anmodning om optagelse og kan desuden udelukke medlemmer, der handler imod foreningens interesser.

§ 4 – Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal.

Stk. 3: Generalforsamling indkaldes digitalt med minimum 14 dages varsel.

Stk. 4: Alle medlemmer, der har betalt kontingent senest en uge før generalforsamlingen, er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Stk. 5: Ændringer af vedtægter kan kun foretages på generalforsamlingen med 2/3-flertal.

Stk. 6: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Valg af referent
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
  7. Eventuelt

Stk. 7: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

§ 5 – Bestyrelsen

Stk. 1: Alle medlemmer af bestyrelsen kan stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 2: Mellem generalforsamlingerne kan bestyrelsen frit indsupplere nye bestyrelsesmedlemmer, såfremt et bestyrelsesmedlem skulle udtræde.

§ 6 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et simpelt flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 2: Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er minimum 14 dage.

§ 7 – Foreningens opløsning

Stk. 1: En eventuel opløsning af foreningen kan kun besluttes på en generalforsamling med 2/3-flertal.

Stk. 2: Ved opløsning af foreningen doneres eventuelle indestående midler til en velgørende forening.

Scroll to Top